UMYFP THEME SONG

Si Kristo Higit sa Lahat

Minus One
electronics store 76

Lyrics

Si Kristo Higit sa Lahat 

Composed and written by: N. Arnel De Pano

 

Mithiin namin ang manalig kay Kristo

At lumawig pang aming pagtitiwala

Hangad namin ang sama – samang paglago

At lumalim pa ang pananampalataya

Sumasamba’t naglilingkod, nag-aaral

Nang malaman ang dakilang layon Niya

Humahayo sa diwa ng pagmamahal

Nagkakaisang kabataang Metodista

 

Koro: 

Si Kristo higit sa lahat

Sa buong mundo’y isisiwalat

Upang makilala Siya, at madakila Siya

Si Kristo higit sa lahat

 

Nangangakong mananahan sa ating Diyos

At kikilos ayon sa kanyang pangunguna

Nang tayo’y maging kanyang lubos-lubos

Pinagpalang kabataang Metodista

(ulitin koro)

 

For the church and for all humanity

We commit our lives in faith to follow thee

Christ above all we sing

To the world this message we will bring

Upang makilala Siya, at madakila Siya

Ni Kristo isu’t kangatoan

Si Kristo igit king sablan

Si Kristo kinatas-an sa tanan

Si Kristo, si Kristo higit sa lahat